Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

I-Kurumsal Check-Up

Kurumsal check-up hizmeti şirketinizin durum analizinin yapıldığı süreçtir. Bir başlangıç noktası niteliğindedir. Şirketinizin birçok alanındaki sağlık
seviyesini ölçen, geleceğe yönelik risklerini belirleyen ve iyileştiremeye yönelik öneriler geliştirilmesini sağlayan, işin uzmanları tarafından sunulan profesyonel bir hizmettir. Tüm önemli parametreler incelenerek; şirket finansal yapısında, iş akışlarınızda veya organizasyon yapınızda bugün ve gelecekte oluşabilecek riskleri ve sorunları tanımlayarak erken önlem alma,iyileştirme ve geliştirmeyi mümkün kılar.

Bu sayede şirketinizin büyümesi /risklerin yönetilmesi hususunda farkındalık yaratır. Check-up süreci sonlandığında, şirketinizin mevcut durumunun anlık ve net bir fotoğrafı çekilerek; güçlü olduğu yönler ve aynı zamanda geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirmeye/geliştirmeye yönelik net, somut, maliyet etkin ve uygulanabilir öneriler sunulmaktadır. Şirketinizin;Mevcut yönetim, organizasyon yapısı ve karar verme mekanizmaları, stratejik ve operasyonel hedeflerin varlığı ile performans yönetiminin nasıl gerçekleştirdiği, operasyonel tüm iş süreçleri, finansal altyapısı (varlık, bilanço, nakit akış, bütçe),İnsan kaynakları yönetimi, politika, prosedür ve bunlara uyum, risk yönetimi süreçleri, iç kontrol ve denetim sistemi, veri üretimi ve raporlamaları, bilgi teknolojileri ve süreçleri destekleme seviyesi pek çok farklı parametre çerçevesinde değerlendirilmiş olacaktır.

II-Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı hizmeti; şirket değerinin arttırılması buna istinaden ortak ve paydaşlarının katma değer sağlaması amacıyla
kurumsallaşma süreçlerinin oluşturulması/geliştirilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Şirket yapısı ve organizasyon, sistem ve süreç yönetimi, iç kontrol, finansal danışmanlık, risk yönetimi konuları bu hizmetimizin içeriğindedir.

Bu kapsamda ;
2.1. Şirket Yapısı ve Organizasyon

  • Genel amaç, politika, vizyon, misyon ve stratejilerin belirlenmesi,

  • İnsan kaynakları politikalarının oluşturulması, niteliğinin geliştirilmesi,

  • Örgüt ve organizasyon şeması, iş planı ve görev paylaşımlarının oluşturulması,

  • Şirketin kurumsal yapısının işlemesine ve iyileştirilmesine yönelik idari işlerin organizasyonu ve koordinasyonu,

  • Operasyonel iş süreçlerinin oluşturulması, iş akış diyagramlarının hazırlanması, görev tanımlarının hazırlanması,

  • Yönetmelikler, prosedürler, talimatların hazırlanması,

  • Teknik tarife ve talimatların oluşturulması, genel şartların yazılması,

2.2. Sistem ve Süreç Geliştirme

  • Operasyonel ve fonksiyonel olarak sistemsel ihtiyaçların belirlenmesi, takibi, kontrolü, iş akışlarının belirlenmesi, standartların
   sağlanması,

  • Operasyonel Şirket uygulama süreçlerinin tespiti, problem alanlarının belirlenmesi, uygulamaların etkin hale getirilmesi için çalışmalar yapılması ve projelendirilmesi, risk alanlarının belirlenmesi, ölçülmesi ve önleyici tedbirler alınması,

  • Şirket bünyesinde yer alan farklı departman ve birimlerin birbirleri ile olan yönetsel ve fonksiyonel ilişkilerinin organizasyonu, koordinasyonu ve uyumlu iletişim ve işleyişin kurulması için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi,

  • Şirketin çalışma partnerleri ile ve 3. şahıslarla ilişkilerinin koordinasyonu ve yürütülmesi,

2.3. İç kontrol ( İç denetim )

  • İç Denetim Departmanı’nın kurulması, yapılandırılması, organizasyonu, iş süreçlerinin belirlenmesi, denetim metodolojisinin,
   formatlarının, periyodlarının belirlenmesi, uygulanması ve raporlanması,

  • Yapılan operasyonel işlemlerin, çalışma prosedür ve esaslarına uygun yürütülüp yürütülmediğinin sistemsel kontrolünü yapacak
   yapının kurulumu ve takibini yapmak,

  • Uygulamaların sonuçlar üzerindeki etkinliğinin ölçmek, etkinliği arttırıcı alternatifleri belirlemek, gerekli revizyonları uygulamaya
   geçirilmesine nezaret etmek,

  • Sistem üzerinde kayıtların operasyonel işlemlere uygunluğunun ve sistem bilgi güvenliğinin kontrolünü yapmak,

  • Yasal mevzuat, genel ve teknik şartlar, operasyonel işlerde vb. konularda ilgili birimlere destek vermek,

  • Yönetimin talep ettiği görevleri sonuçlandırmak,

  • Yönetim Kuruluna/organlarına , 3. şahıs ve kurumlara yapılan tüm raporlamaları kontrol etmek ve denetlemek,

  • Şirket denetimlerinde, dış denetimcilerle şirket personelinin koordinasyonunu sağlamak,

  • Risk yönetimi, şirkete ait içsel ve dışsal risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve maliyet-fayda temeline oturtulan önleyici önlem
   ve faaliyetlerin belirlenerek yönetime sunulması, yönetim onayı ile uygulamanın koordinasyonu,

2.4. Risk Yönetimi

Risk Yönetimi şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve
şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin karar vericileri, üst yönetimi ve
tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

  • Stratejik riskler,

  • Finansal riskler,

  • Operasyonel riskler,

  • Dış çevre riskleri gibi tüm risk faktörlerini yönetmeyi ele alır.

Hizmetlerini ilk araştırmaya başladığımda çok umutlu değildim açıkcası fakat yaklaşık 1 yıldır firmam ile alakalı hem finansal hem de kurumsal anlamda çok yol katettik. Teşekkür ederim BLS Kurumsal ailesi.
B.... A.....
Şirket Sahibi